Šta je meditacija
 

 

Meditacija nije indijska metoda; to nije jednostavno tehnika. Ne možete je naučiti. To je rast; rast vašeg svekolikog života izvan vašeg svekolikog života. Meditacija nije nešto što može da se pridoda vama takvim kakvi jeste. Ona može da vam dođe samo putem korenitog preobražaja, mutacije. To je cvetanje, rast. Rast je uvek nešto izvan potpunog; on nije dodatak. Ka meditaciji morate da rastete.

Potpuno cvetanje ličnosti mora pravilno da se shvati, inače se mogu igrati igre sa samim sobom, čovek može da pribegava mentalnim varkama. A toliko mnogo obmana postoji! Ne samo što su u stanju da vas zavedu, ne samo da ništa nećete postići, već vam u onom pravom smislu mogu naneti štetu. Već je sam pristup da za meditaciju postoji trik (tehnika) - shvatanje meditacije u smislu metoda - suštinski pogrešan. A kad neko počne da se služi mentalnim obmanama, prava osobina uma počinje da se izopačuje.

Um kakav postoji nije sklon meditaciji. Um se mora u potpunosti promeniti da bi se dogodila meditacija. Ali, šta je um koji sad postoji? Kako on funkcioniše?

Um uvek prevodi na reči. Možete da znate reči, možete da znate jezike, može da vam bude poznata pojmovna građa razmišljanja, ali to nije razmišljanje. Naprotiv, to je bekstvo od razmišljanja. Vidite cvet i prevodite ga u reč; vidite čoveka kako prelazi ulicu i pretačete to u reči. Sve što postoji um može da pretvori u reči. Reči tada postaju prepreka, zatvor. Stalno pretvaranje stvari u reči, postojanja u reči, postavlja prepreke meditativnom umu.
 

Prvi uslov na putu ka meditativnom umu je postati svestan stalnog prevođenja na reči i sposobnost da se to zaustavi. Samo posmatrajte stvari; ne pretvarajte ih u reči. Budite svesni njihovog prisustva, ali ih ne zamenjujte rečima. Neka stvari postoje bez jezika, neka ljudi postoje bez jezika; neka okolnosti postoje bez jezika. To nije nemoguće; to je prirodno. Upravo su okolnosti koje sada vladaju veštačke, ali smo se mi do te mere na njih navikli, toliko je to mehanički, da čak nismo ni svesni da stalno pretvaramo iskustvo u reči.

Postoji svitanje. Nikad niste svesni jaza između posmatranja tog čina i njegovog opisivanja rečima. Vidite Sunce, osećate ga i odmah ga pretvarate u reč. Izgubljen je jaz između videti i izgovoriti. Morate da postanete svesni činjenice da svitanje nije reč. To je u stvari prisustvo. Um automatski premešta iskustvo u reči. Te reči se zatim umeću između vas i iskustva.

Meditacija znači život bez reči, život bez jezika. Ponekad do toga dolazi spontano. Kad ste zaljubljeni oseća se prisustvo, ne jezik. Svaki put kad su dvoje ljubavnika bliski jedan drugome oni zaćute. To nije zato što nema šta da se izrazi. Naprotiv, postoji strahovita količina toga što hoće da se izrazi. Međutim, reči uvek izostanu; njih ne može biti. One naviru samo kad ljubavi vise nema.

Ako dvoje ljubavnika nikad ne ćuti, to je znak da je ljubav umrla. Tada jaz popunjavaju rečima. Kad je ljubav živa nema reči zato što je samo postojanje ljubavi tako silovito, tako prožimajuće da prelazi granice jezika i reči. A ta granica se obično prelazi kad je čovek zaljubljen.

Meditacija je vrhunac ljubavi; ne ljubav prema jednoj osobi, već prema svekolikom postojanju. Za mene je meditacija živi odnos sa svekolikim postojanjem koje nas okružuje. Ako možete da budete zaljubljeni u svaku okolnost, onda ste u meditaciji.

To nije mentalna obmana. To nije metoda za smirivanje uma. To zahteva duboko razumevanje mehanizma uma. Jaz stvarate onog trenutka kad shvatite mehaničku naviku prevođenja na reči, prevođenja postojanja u reči. To dolazi spontano. To kao senka prati razumevanje. Pravi problem nije kako da uđete u meditaciju, već da znate zašto niste u meditaciji. Sam proces meditacije je odrečan. To nije dodavanje nečeg, već je oduzimanje nečeg što je ranije bilo dodato.

Društvo ne može da postoji bez jezika; njemu je jezik potreban. Međutim, postojanju je izlišan. Ne kažem da treba da postojite bez jezika. Moraćete da ga koristite. Međutim, morate da razvijete sposobnost za uključivanje i isključivanje mehanizma prevođenja na reči. Kad postojite kao socijalno biće potreban vam je mehanizam jezika; međutim kad ste sami u postojanju, morate imati sposobnost da ga isključite. Ako ne možete da ga isključite - on traje i traje i vi niste u stanju da ga zaustavite - i postajete njegov rob. Um mora biti oruđe a ne gospodar.
 

Stanje ne-meditacije traje sve dok je um gospodar. Kad ste vi gospodar, vaša svest je gospodar i uspostaviće se i meditativno stanje. Meditacija znači postati gospodar mehanizma uma.

Um i jezička funkcija uma nisu vrhunac. Vi ste izvan toga; postojanje je izvan toga. Svest je izvan jezika; postojanje je izvan jezika. Kad su svest i postojanje jedno one ostvaruju zajedništvo. To zajedništvo je meditacija.

Jezik mora da se odbaci. Pri tom ne mislim da treba da ga potiskujete ili da ga se oslobodite. Hoću samo da kažem da on ne treba da bude vaša navika koja traje dvadeset i četiri sata dnevno. Kad hodate morate da pokrećete noge. Međutim, ako se one kreću dok vi sedite, onda ste ludi. Morate da budete u stanju da ih zaustavite. Isto tako vam kad ne razgovarate sa nekim nije potreban ni jezički izraz. To je tehnika komuniciranja. Jezik je nepotreban kad ne komunicirate.

Ako ste u stanju da to uradite možete da rastete ka meditaciji. Meditacija je proces rasta a ne tehnika. Tehnika je uvek mrtva, zato može uvek da vam se doda, međutim proces je uvek živ. On raste, širi se.
 

Jezički izraz je potreban, ali vi ne smete uvek da ga koristite. Neophodni su trenuci kad prestaje prevođenje na reči, kad samo postojite. To ne znači da samo vegetirate. Svest je prisutna. Ona je naglašenija, življa, budući da je jezik inače uspavljuje. Jezik je osuđen na ponavljanje i zato rada dosadu. Što vam je jezik važniji to će vam dosadnije biti.

Postojanje se nikad ne ponavlja. Svaka ruža je nova ruža, potpuno nova. Nikad je nije bilo pre niti će je biti opet. Međutim mi je nazivamo ruža, a reč 'ruža' je ponavljanje. Uvek je postojala; uvek će postojati. Ubili ste novo starom rečju.

Postojanje je uvek mlado, a jezik je uvek star. Putem jezika bežite od postojanja, bežite od života, zato što je jezik mrtav. Što ste više vezani za jezik, to će vas više ubijati. Pandit je potpuno mrtav zato što nije ništa drugo do jezik, reči.

Sartr je svoju autobiografiju naslovio "Reči". Živimo u rečima. To će reći da ne živimo. Na kraju nema ničeg drugog do niza nagomilanih reči. Reči su kao fotografije. Vidite nešto što je živo i slikate to. Fotografija je mrtva. Potom sastavite album od mrtvih fotografija. Osoba koja nije živela u meditaciji je kao album mrtvih fotografija. Postoje samo fotografije reči, samo sećanja. Ništa nije proživljeno; sve je pretočeno u reči.

Meditacija znači živeti potpuno, međutim potpuno da živite možete samo ako ćutite. Pod ćutanjem ne podrazumevam nesvesnost. Možete da ćutite i budete nesvesni ali to nije živo ćutanje. Opet niste uspeli.

Mantrama možete sami sebe da hipnotišete. Jednostavnim ponavljanjem reči možete da stvorite takvu količinu dosade u umu da će on zaspati. Padate u san, padate u nesvesno. Ako pevate 'Ram, Ram, Ram' um će zaspati. Neće postojati jezička prepreka, ali vi ste nesvesni.

Meditacija znači da jezik ne sme biti prisutan, ali vi morate da budete svesni. Inače se neće ostvariti zajedništvo sa postojanjem, sa svim što jeste. Nema mantre koja može da pomogne, nikakvo pevanje ne može da pomogne. Autohipnoza nije meditacija. Naprotiv, stanje autohipnoze je nazadovanje. Ono ne ide iznad jezika; ono pada ispod njega.

Odbacite zato sve mantre, odbacite sve ove tehnike. Dopustite da postoje trenuci gde nema reči. Ne možete se mantrom osloboditi reči budući da sam taj proces koristi reči. Ne možete odbaciti jezik rečima; to je nemoguće.

Šta valja, dakle, činiti? Ne možete, zapravo, učiniti ništa drugo do da razumete. Sve što ste u stanju da učinite može da potekne samo sa mesta na kom se nalazite. Zbunjeni ste, niste u meditaciji, um nije tih, zato će sve što izvire iz vas proizvesti još veću zbrku. Sve što sada može da se učini jeste buđenje svesti o tome kako um funkcioniše. To je sve - samo budite svesni. Svesnost nema ničeg zajedničkog sa rečima, To je životni a ne mentalni čin.

Na prvom mestu je zato postati svestan. Budite svesni svog mentalnog procesa, kako funkcioniše vaš um. Tog trenutka kad postanete svesni funkcionisanja uma, više niste um. Sama svesnost znači da ste izvan njega; po strani, svedok. I što ste toga svesniji, to ćete biti više u stanju da uočite jaz između iskustva i reči. Jaz postoji, ali vi ste do te mere nesvesni da ga nikad ne vidite.

Između dve reči uvek postoji jaz, ma kako neuočljiv, ma kako mali. Dve reči inače nikad ne bi bile dve; postale bi jedna. Dve reči ili dve note ne bi bile dve da između njih ne postoji interval. Postoji uvek tišina, ali čovek mora da bude stvarno svestan, stvarno pažljiv da bi to osetio.

Što vi postajete svesniji to um postaje sporiji. To je uvek povezano. Što ste manje svesni to je um brži; što ste svesniji to je sporiji proces uma. Kad se razvije vaša svest o umu, um usporava i proširuje se jaz između misli. Tada možete da ga uočite.

To je kao sa filmom. Kad se projektor okreće polako, možete da vidite jaz. Kad podižem ruku to mora da se snima u hiljadu sekvenci. Svaki deo će postati jedna slika. Ako tih hiljadu pojedinačnih slika projuri ispred vaših očiju takvom brzinom da ne vidite jaz, vi ćete podizanje ruke videti kao proces. Ali ako se prikazuje usporeno, jaz postaje uočljiv.

Um je kao film. Jaz postoji. Što ste pažljiviji prema svom umu to ćete ga bolje uočiti. To je kao sa geštalt slikom: slika koja istovremeno sadrži dva različita lika. Može da se vidi jedan lik ili drugi, ali se ne mogu videti oba istovremeno. To može biti slika neke stare gospođe i istovremeno slika neke mlade gospođe. Ali ako ste usredsređeni na jednu nećete videti drugu; a kad ste usredsređeni na drugu, prva se gubi. Čak iako savršeno dobro znate da ste videli oba lika ne možete ih videti istovremeno.

Ista stvar se događa i sa umom. Ako vidite reči ne možete opaziti jaz, a ako vidite jaz ne možete uočiti reči. Posle svake reči sledi jaz, a posle svakog jaza sledi reč, ali ih ne možete videti istovremeno. Ako ste usredsređeni na jaz, reči se gube i vi ćete biti gurnuti u meditaciju.

Svest usredsređena isključivo na reči je ne-meditatitvna, dok je svest usmerena isključivo na jaz meditativna. Svaki put kad ste svesni jaza, reči se gube. Ako pažljivo posmatrate nećete uočiti reči već samo jaz.
 

Možete osetiti razliku između dva jaza. Reči su uvek množina, a jaz je uvek jednina: "taj" jaz. Oni se stapaju i postaju jedno. Meditacija je usmeravanje na jaz. Tada se menja cela slika.

Još nešto je potrebno da se shvati. Ako posmatrate sliku lika i vaša pažnja je usmerena na staru gospođu, vi ne možete da vidite drugu sliku. Međutim, ako nastavite da se usredsređujete na staru gospođu - nastavite da se usredsređujete na nju, ako ste potpuno okrenuti njoj - naići će trenutak kad će se žiža promeniti i iznenada će stara gospođa nestati a druga se slika pojaviti. Zašto se to događa? To se događa zato što um ne može na duže staze neprekidno da bude usredsređen. On mora da menja ili će zaspati. To su jedine dve mogućnosti. Ako nastavite da se usredsređujete na jednu stvar um će zaspati. On ne može da ostane usredsređen; to je živ proces. Ako mu dopustite da se dosađuje (u koncentraciji) on će zaspati da bi pobegao od nepokretnosti vašeg usredsređivanja. Tada može da nastavi da živi u snovima.

To je meditacija tipa Mahariši Maheš Jogija. Ona je mirna, osvežavajuća, može da pomogne vašem fizičkom zdravlju i mentalnoj ravnoteži, ali to nije meditacija. Ista stvar može da se postigne samohipnozom. Indijska reč 'mantra' znači nagovor, ništa drugo. Shvatiti to kao meditaciju je ozbiljna greška. Ona to nije. Ako to shvatite kao meditaciju nikad nećete krenuti u potragu za istinskom meditacijom. To je ona prva šteta koju su nanele takve vežbe i oni koji prenose takve vežbe. To je puko psihološko opijanje samog sebe.

Ne koristite zato mantru da bi uklonili reči. Postanite samo svesni reči i usmerenost vašeg uma će se automatski premestiti na jaz.

Ukoliko se poistovećujete sa rečima nastavićete da skačete sa jedne reči na drugu i propustićete jaz. Druga reč je nešto novo, na nju se može usmeriti. Um nastavlja sa promenama; usmerenje se menja. Međutim, ako se ne poistovećujete sa rečima, ako ste samo svedok - po strani, samo promatrač reči koje prolaze kao u litiji - onda će svekolika usredsređenost da se promeni a vi ćete postati svesni jaza. To je isto kao kad bi na ulici posmatrali ljude kako prolaze. Jedna osoba je prošla druga još nije stigla. Postoji jaz; ulica je slobodna. Ako posmatrate spoznaćete jaz.

Jednom kad spoznate jaz, vi ste u njemu; skočili ste u njega. To je provalija - koja daruje mir, rađa svest. Meditacija je biti u jazu; to je preobražaj. Tada jezik nije potreban; odbacićete ga. To je svesno odbacivanje. Vi ste svest tišine, vi ste beskrajna tišina. Vi ste deo toga, jedno sa tim. Niste svesni provalije kao nečeg drugog; vi ste svesni provalije kao sebe. Vi znate, a sada ste spoznato. Vi posmatrate jaz, ali sad je posmatrač posmatrano.


Što se tiče reči i misli, vi ste svedok, odvojeni, a reči su ono drugo. Međutim, kad nema reči, vi ste jaz - pa ipak svesni da jeste. Između vas i jaza, između svesti i postojanja sada više nema рrеprеkе. Samo su reči prepreka. Sada ste u životnim okolnostima. To je meditacija; biti jedno sa postojanjem, biti potpuno u tome pa ipak svesni. To je protivurečnost, to je paradoks. Sada ste spoznali okolnost u kojoj ste svesni, a ipak ste jedno sa njom.


Obično kad smo nečeg svesni, to postaje ono drugo. Ukoliko se poistovetimo sa nečim, onda to nije ono drugo, ali mi nismo svesni - to se događa kad smo ljuti ili kad vodimo ljubav. Postajemo jedno samo kad smo nesvesni.


Seks je toliko privlačan zato što dok vodite ljubav za trenutak postajete jedno. Međutim, u tom trenutku vi ste nesvesni. Težite nesvesnosti zato što težite jedinstvu. Međutim, što više težite to svesniji postajete. Tada nećete osetiti blaženstvo seksa, zato što je blaženstvo izviralo iz nesvesnosti.

Možete da postanete nesvesni u trenutku strasti. Odbacite svest. Za trenutak ste u ponoru - ali nesvesni. Ali, što više težite, to je blaženstvo dalje. Na kraju nastupa trenutak kad vodite ljubav a nesvesnost se ne javlja. Izgubljen je ponor, izgubljeno je blaženstvo. Tada čin postaje besmislen. Postaje samo mehaničko olakšanje; nema ničeg duhovnog u tome.

Mi smo spoznali samo nesvesno jedinstvo. Meditacija je svesno jedinstvo. To je drugi pol seksualnosti. Seks je jedan pol, nesvesno jedinstvo; meditacija je drugi pol, svesno jedinstvo. Seks je najniža tačka jedinstva a meditacija je vrhunac, najviši vrh jedinstva. Razlika je u različitoj svesti.

Zapadni um sada razmišlja o meditaciji zato što je seks izgubio svoju privlačnost. Svaki put kad neko društvo prestane da potiskuje seksualnost, usledi meditacija, jer kad seks prestane da bude predmet zabrane to ubija čar i romantiku seksa; ubija njegovu duhovnu stranu. Seks je prisutan u velikoj meri, ali vi više ne možete da budete nesvesni.

Društvo u kome se seks potiskuje može da ostane seksualno, ali u društvu koje ne potiskuje seks seksualnost ne može zauvek da se očuva. Seksualnost će morati da se transcendira. Ako je društvo seksualno, uslediće meditacija. Po meni je društvo slobodnog seksa prvi korak ka traganju, ka težnji.

Budući da postoji težnja, ona naravno može da se iskoristi. Nju je iskoristio Istok. Gurue možete da pošaljete; oni mogu da se izvezu. I njih su izvozili. Međutim, ti gurui mogu samo da nauče obmanama. Razumevanje dolazi kroz život, življenje. Ono ne može da se daje, prenese.

Ne mogu da vam dam svoje razumevanje. Mogu o tome da govorim, ali ne mogu da vam ga dam. Moraćete da u njega proniknete. Morate da uronite u život. Moraćete da grešite, moraćete da pretrpite neuspeh, moraćete da prođete kroz mnoga razočarenja. Međutim, do meditacije ćete doći samo рrеkо neuspeha, grešaka, razočarenja, samo otkrivanjem pravog življenja. Zato kažem da je to rast. Nešto može da se razume, ali razumevanje do kojeg se dolazi posredstvom nekog drugog nikad ne može da prevaziđe intelektualno. Zato Krišnamurti zahteva nemoguće. On kaže, "Ne shvatajte me intelektualno" - međutim onaj drugi je sposoban samo za intelektualno razumevanje. Zato je Krišnamurtijev pokušaj bio besmislen. Ono što on kaže je istinito, ali kad od slušaoca zahteva više od intelektualnog razumevanja, to je nemoguće. Ništa više od toga onaj drugi ne može, ništa više ne može da se postigne. Međutim, intelektualno razumevanje može da bude dovoljno. Ako intelektualno možete da razumete ono što govorim, možete da razumete i ono što nije rečeno. Možete takođe da shvatite i jaz; ono što ne kažem, ono što ne mogu da kažem. Prvo razumevanje mora biti intelektualno, zato što je intelekt kapija. Ono nikad ne može biti duhovno. Duhovnost je unutrašnje svetilište.

Sa vama mogu da komuniciram jedino intelektualno. Ako to možete stvarno da razumete, onda ono što nije rečeno može da se oseti. Ne mogu da komuniciram bez reči, ali kad koristim reči ja takođe koristim i ćutanje. Morate biti svesni i jednog i drugog. Ako se razumeju samo reči onda je to komunikacija; ali ako možete da budete svesni i jaza onda je to zajedništvo.

Negde se mora početi. Svaki početak je neminovno lažan početak, ali se mora početi. Preko lažnog, tapkanjem nalazite vrata. Ko misli da počne tek kad se pojavi pravi početak, taj nikad neće početi. Čak i lažan korak je korak u pravom smeru zato što je korak, početak. Počinjete da tapkate u mraku i tapkajući nalazite vrata.

Zato kažem da treba biti svestan jezičkog procesa - procesa reči - i težiti ka svesti o jazu, intervalima. Doći će trenutak kad nećete svesno pokušavati da postanete svesni jaza. To je susret sa božanskim, susret sa stvarnim. Ne bežite nikad kad dođe do takvog susrela. Budite sa tim. U početku će biti zastrašujuće; tako je suđeno da bude. Svaki susret sa nepoznatim rađa strah zato što je za nas nepoznato jednako smrti. Svaki put kad se pojavi jaz osetićete da vam se smrt približava. Budite mrtvi! Budite sa tim i umrite potpuno u tom jazu. I vaskrsnućete. Umirući u tišini smrti, život vaskrsava. Po prvi put ste živi, stvarno živi.

Za mene meditacija nije metod nego proces; meditacija nije tehnika već razumevanje. Ona se ne može poučavati; ona može biti samo nagoveštena. Ne možete o njoj da budete obavešteni zato što nijedno obaveštenje nije obaveštenje. Obaveštenje dolazi spolja a meditacija dolazi iz vaših unutrašnjih dubina.

Zato tragajte, budite tragač, ne budite učenik. Tako nećete postati učenik nekog gurua, već učenik potpunog života. Tada nećete samo učiti reči. Duhovno učenje ne može da usledi preko reči, već рrеkо jaza, tišine koja vas uvek okružuje. Ona je prisutna čak i u gužvi, na pijaci, u trgovačkom centru. Težite tišini, težite jazu unutra i spolja, i jednog dana ćete ustanoviti da ste u meditaciji.

Meditacija je došla k vama. Ona uvek dolazi; ne možete je prizvati. Ali morate za njom da tragate, zato što samo kad ste u potrazi za njom vi joj se otvarate, ranjivi ste. Domaćin ste njen. Meditacija je gost. Možete je pozvati i čekati. Došla je Budi, došla je Isusu, dolazi svakom ko je spreman, ko je otvoren i traga.

Nemojte je, pak, učiti od nekog; prevariće vas. Um uvek traga za nečim lakšim. To postaje izvor iskorišćavanja. Postoje gurui i učenja i duhovni život je zatrovan.

Najopasniji čovek je svako ko iskorišćava nečiju duhovnu potrebu. Ako vam neko ukrade imetak to nije tako opasno, ako vas neko izneveri to nije tako opasno, ali ako vas neko prevari i ubije, ili samo odgodi vašu težnju ka meditaciji, ka božanskom, ka ushićenju, onda je greh veliki i neoprostiv.

Međutim, to se dogodilo. Budite svesni toga i ne pitajte nikog "Šta je meditacija? Kako da meditiram?" Pitajte umesto toga kakve su prepreke, koje su teškoće. Pitajte zašto nismo stalno u meditaciji, gde je zaustavljen rast, gde smo obogaljeni. I ne tragajte za guruima zato što gurui obogaljuju. Svako ko vam daje gotove formule nije prijatelj već neprijatelj.

Tapkajte u mraku. Ništa drugo ne može da se učini. Samo tapkanje prerašće u razumevanje koje će vas osloboditi tame. Isus kaže: "Istina je sloboda." Razumite tu slobodu. Istina dolazi uvek preko razumevanja. To nije nešto sa čim se sretnete i upoznate; to je nešto u šta izrastate. Zato tragajte za razumevanjem, jer što se više bude proširivalo vaše razumevanje, to ćete bliži biti istini. I u jednom neznanom, neočekivanom, nepredvidljivom trenutku, kad razumevanje dostigne vrhunac, vi ste u jazu. Vas nema, a meditacija je tu.

Kad vas više nema, onda ste u meditaciji. Meditacija ne znači više vas; ona je izvan vas. Kad ste u ponoru, tu je meditacija. Tada nema ega; nema vas. Tada je samo postojanje. To je ono što sve vere podrazumevaju pod Bogom; vrhovno biće. To je suština svih vera, svih traganja, ali se nigde ne može naći već gotovo. Čuvajte se stoga svakoga ko polaže pravo na to.

Nastavite da tapkate i ne strašite se neuspeha. Priznajte greške, ali ne činite istu grešku ponovo.
Jednom rečju; to je dovoljno. Čoveku koji nastavlja da greši u potrazi za istinom uvek se prašta. To je obećanje samih dubina postojanja.
 
 


OSHO: Psihologija ezoteričnog

download

 

Osho - UKRATKO O PRAKSI MEDITACIJE

MESTO I VREME

Ako možete stvoriti posebno mesto - mali hram ili prostor u kući gde možete meditirati svaki dan - onda nemojte koristiti taj prostor ni za koju drugu svrhu, jer svaka svrha ima svoju vibraciju. Koristite taj prostor samo za meditaciju i ni za šta drugo. Onda će prostor postati nabijen i čekaće vas svakog dana. Prostor će vam biti od pomoći, milieu će stvoriti određenu vibraciju, određenu atmosferu u kojoj lakše možete ići dublje i dublje. To je razlog zašto su stvoreni hramovi, crkve i džamije - samo da bi se imalo mesto koje postoji samo za molitvu i meditaciju.

Ako možete odabrati stalan sat za meditaciju, to takođe jako pomaže jer vaše telo, vaš um, je mehanizam. Ako ručate u određeni sat svaki dan, vaše telo počne vapiti za hranom u to vreme. (...) Vaše telo je mehanizam.

Vaš um je takođe mehanizam. Meditirajte svaki dan na istom mestu, u isto vreme, i stvorićete glad za meditacijom u svom telu i umu. Svaki dan u to određeno vreme vaše telo i um će vas pitati da uđete u meditaciju. To će vam pomoći. U vama nastaje prostor koji će postati glad, žeđ. To je vrlo dobro u početku. Osim ako ne dođete do tačke kada je meditacija postala prirodna i možete meditirati bilo gde, na bilo kojem mestu, u bilo koje vreme... Do tog trenuka, koristite ova mehanička sredstva tela i uma kao pomoć.


VIPASSANA

Tiho sedeći, samo počnite da pratite svoj dah. Nije na vama da išta radite u vezi njega. Nije na vama da menjate obrazac disanja, nije na vama da udišete niti izdišete. To nije kao yoginska pranayama, gde vi počinjete da manipulišete dahom; to nije to. Vi uopšte ne dirate dah - vi dopuštate njegovu prirodnost, njegov prirodni tok. Kad izlazi vi ga pratite, kad ulazi vi ga pratite.
........
Nađite udobno mesto da sedite 45 do 60 minuta. Pomaže ako sedite u isto vreme i na istom mestu svakog dana, i to ne mora biti tiho mesto. Eksperimentišite dok ne nađete situaciju u kojoj se najbolje osećate. Možete da sedite jednom ili dvaput dnevno, ali nemojte da sedite barem sat vremena posle jela ili pre spavanja.

Važno je sedeti uspravnih leđa i glave. Oči bi vam trebale biti zatvorene a telo što je moguće mirnije. Klupa za meditaciju može pomoći, ili stolica ravnog naslona ili bilo kakav aranžman jastuka.

Nema posebne tehnike disanja; obično, prirodno disanje je dobro. Vipassana se bazira na svesnosti daha, tako da bi trebalo pratiti dizanje i spuštanje svakog daha, gde god se oset najjasnije oseća - u području nosa ili trbuha ili solarnog pleksusa.

Vipassana nije koncentracija i nije cilj neprestano pratiti dah celi sat vremena. Kad se jave misli, osećaji ili oseti, ili kad postanete svesni zvuka, mirisa ili povetaraca izvan, jednostavno dopustite da pažnja ode k njima. Što god se pojavi se može gledati kao oblaci koji prolaze nebom - vi se niti lepite niti odbijate. Kad god postoji izbor što promatrati, vratite se na svest o disanju.

Zapamtite, nije poenta da se dogodi nešto posebno. Nema ni uspeha ni neuspeha - niti kakvog poboljšanja. Ne postoji ništa da se shvati ili analizira, ali se mogu pojaviti uvidi o bilo čemu. Pitanja i problemi se mogu videti kao tajne za uživanje.

Dišete ovde i sada. Ne možete disati sutra i ne možete disati juče. Um se mora dovesti u sadašnjost jer ne postoji drugo vreme.


ZAZEN

Možeš sesti bilo gde, ali šta god da gledaš to ne bi trebalo biti previše uzbudljivo. Na primer, stvari se ne bi trebale previše kretati. One postanu smetnja. Možeš gledati stabla - to nije problem jer se ona ne miču i prizor je postojan. Možeš gledati nebo ili samo sesti u ugao gledati zid.

Druga stvar jeste: nemoj gledati ništa posebno - samo praznina, jer oči su tu i mora se gledati u nešto, ali ti ne gledaš ni u šta posebno. Nemoj se fokusirati ili koncentrisati ni na šta posebno - samo difuzna slika. To jako opušta.

Oči prate kretanje uma, kada su oči smirene, smiren je i um, i obratno.

I treća stvar, opusti disanje. Nemoj ga obavljati, pusti da se dogodi. Neka bude prirodno i to će još više opustiti.

Četvrta stvar je, pusti neka ti telo bude koliko je moguće nepokretno. Prvo nađi dobar položaj - možeš sesti na jastuk ili madrac ili što god ti se sviđa, ali kad se smestiš ostani nepokretan, jer ako se telo ne miče, um se automatski stiša. U telu koje se kreće, um se takođe nastavlja kretati, jer um i telo nisu dve stvari - oni su jedno, to je jedna energija.

Ispočetka će se činiti malo teško, ali nakon nekoliko dana ćeš jako uživati. Videćeš kako malo-pomalo pada sloj po sloj uma. Dođe trenutak kada si ti jednostavno tu bez uma.
...
Bodidarma je devet godina samo sedeo sučelice zidu, ne radeći ništa - samo sedeći devet godina. Predaja kaže da su mu noge uvenule. Za mene to je simbolično. To samo znači da su svi pokreti uvenuli jer je uvenula sva motivacija. On nije išao nigde. Nije bilo želje da se ide, cilja za postizanje - i postigao je najveće moguće. On je jedna od najređih duša koje su ikad hodale zemljom. I samo sedeći pred zidom je postigao sve; ne radeći ništa, bez tehnike, bez metode, ičega. To je bila jedina tehnika.

Kad se nema šta videti, malo-pomalo vaš interes za gledanje nestaje. Samo gledajući obični zid, u vama se javlja paralelna praznina i običnost. Paralelno zidu se javlja drugi zid - onaj ne-misli.
...
Položaji su vrlo značajni. Ako ljudi od njih ne naprave fetiš, oni su vrlo značajni. Oni pomažu uspostavljanju kretanja energije vašeg tela. Na primer, s ovim položajem vrlo je teško biti ljut. Sa pesnicom i stisnutim zubima, vrlo je lako biti ljut.
...
Jedna reč koju zenovci koriste za meditaciju jeste wu-shi. To znači "ništa posebno" ili "nema problema".
...
Ponekad se događa da je meditacija blizu ali vi ste zaokupljeni drugim stvarima. Onaj mirni glasić je u vama, ali vi ste puni buke, poslova, okupacija, dužnosti. A meditacija dolazi kao šapat, ne dolazi kao slogan koji viče, dolazi vrlo tiho. Ne pravi buku. Čak se ni koraci ne čuju. Zato ako ste zaokupljeni, ona čeka i ode. Zato zacrtajte da ćete barem sat vremena svaki dan, samo tiho sedeti i čekati je. Nemojte ništa raditi, samo tiho sedite zatvorenih očiju u velikom čekanju, sa srcem koje čeka, s otvorenim srcem. Samo čekajući, tako ako se šta dogodi da to budete spremni da primite. Ako se ništa ne dogodi, nemojte se osećati frustrirano. Čak i samo sedeti jedan sat da vam se ništa ne dogodi je dobro, opuštajuće je. Smiruje vas, čini vas više centriranim i ukorenjenim. Ali sve više i više će dolaziti i polako, polako će se uspostaviti razumevanje između vas i meditativnog stanja - da vi čekate u određeno doba u određenoj sobi u određeno vreme; dolaziće sve više i više. To nije nešto što dolazi izvana, dolazi iz vašeg najdubljeg jezgra. Ali kada unutarnje svesno zna da ga vanjsko svesno čeka, veća je šansa susreta.

 

* * *

Što da uradim s umom? Ništa. Ostavi um na miru i gledaj. Ostavi ga potpuno na miru i nastavi gledati. Upravo kao što se gleda protok vode dok sediš na obali reke, nastavi gledati protok svojih misli. Nemoj se poistovećivati s njima, nemoj se prilepiti za njih. Samo nastavi da gledaš; samo budi na oprezu. Tvojim gledanjem, tvoje misli će iščeznuti a tvoj um nestati.

Ova jednostavna metodologija gledanja uma, da nemate ništa s njim... Većina njegovih misli nisu vaše nego od vaših roditelja, vaših učitelja, vaših prijatelja, knjiga, filmova, televizije, novina. Samo izbrojite koliko misli su vaše, i iznenadićete se da ni jedna jedina misao nije vaša. Sve su iz drugih izvora, sve su pozajmljene -- bilo istovarene od drugih na vas, ili glupo istovarene od vas na sebe, ali ništa nije vaše. Um je tu, funkcioniše kao kompjuter; on je doslovno biokompjuter. Nećete se poistovetiti s kompjuterom. Ako se kompjuter zagreje, vi se nećete zagrejati. Ako se kompjuter naljuti i postane nepristojan, nećete se zabrinuti. Videćete šta nije u redu, gde nešto ne valja. Ali ostajete odvojeni.

Treba biti svedok, promatrač uma.
Treba ga gledati, samo gledati.
Onog trenutka kad stanje promatrača svane, tog trenutka se postane slobodan od misli.

Šta god se događa u tvom umu, nemoj se uplitati, nemoj pokušavati da zaustaviš. Samo gledaj.

Nemoj ništa da radiš, samo sedi i gledaj protok misli, samo gledaj.

Ako postanete svesni svog misaonog procesa, onda se proces malo pomalo rastopi. Ako postanete svesni, ako postanete svesni svojih misli, prolaženja, odlaženja, ulaženja i izlaženja misli - ako samo postanete svesni, svedok, onda se proces sam zaustavi. Zaustavi se. I onda nema uma. Onda vi jeste.

Uživaj da ne radiš ništa. Budi u stanju savršeno mirne pasivnosti - onda si u skladu sa svetom. Misaoni oblici se automatski rastope jer ne mogu postojati s totalnom pasivnošću: to su oblici uma zavisni od aktivnosti, a s njima se rastopi i ego - jer ne može postojati bez misaonih oblika. Ego nije ništa nego vrtložni centar neprestano vrtećih misaonih oblika. Ostani u pasivnosti, to jest, u stanju apsolutnog ne-rađenja-ništa, i meditacija se produbljuje do dubina u kojima nema meditanta; i zapamti da se samo onda kada nema meditanta meditacija stvarno ostvarila. Ako ti jesi, onda nema meditacije, a kad je meditacija, ti nisi.

Nemoj plutati sa strujom misli, samo ih budi svestan. Znaj da si odvojen od njih, različit, dalek, samo promatrač. Samo gledaj protok misli poput prometa, gledaj ih kao što gledaš suho lišće koje posvuda pada u jesen. Nemoj biti onaj koji ih usrećuje, nemoj biti onaj kojemu se one događaju. Onda se ostatak dogodi sam. Ovaj ostatak je ono što ja zovem meditacija.

Meditacija se ostvaruje samo kada ste ispitali sve motive i videli da su manjkavi, kada ste prošli celi niz motiva i videli lažnost toga. Videli ste da motivi ne vode nigde, da se samo vrtite u krugu; ostajete isti. Motivi vas stalno nastavljaju voditi, goniti, gotovo izluđivati, stvarajući nove želje, ali nikad se ništa ne postiže.

U koncentraciji um funkcioniše iz zaključka: nešto radite. Koncentracija proizlazi iz prošlosti.
U meditaciji, iza nje nema zaključka. Ne radite ništa posebno, jednostavno bivate.
To nema prošlosti, neokaljano je prošlošću. Nema budućnosti, čisto je od svake budućnosti.
 

Meditacija znači davati nekoliko minuta ne-zaposlenosti. Ispočetka će to biti vrlo teško -- najteža stvar na svetu ispočetka, na kraju postaje najlakša. Tako je laka, zato je tako teška.

Tražiti rezultate u meditaciji je prepreka.
Pokušavati ponoviti bilo koje meditativno iskustvo je takođe smetnja.
Kad meditiraš, samo meditiraj, onda se ostatak dogodi sam od sebe.

Ne-um nije protiv uma: ne-um je onkraj uma.
Ne-um ne dolazi ubijanjem i uništavanjem uma: ne um dolazi kad ste tako potpuno razumeli um da razmišljanje više nije potrebno - zamenilo ga je vaše razumevanje.

Napusti sve ideje o postizanju u meditaciji, samo je prirodno čini; šta se dogodi, dogodi se samo od sebe.
Jednog dana, bez truda, sve se počne događati samo od sebe.

Um ne može postojati bez konflikta.
Čak i ratovanje s konfliktom je konflikt i borba da se nadiđe um je um.

Sam trud da se bude slobodan od misli - dolazi od misli.
Znaj svoje misli, gledaj ih, budi ih svestan.

Samo pusti um neka bude, gde jeste.

Trud je nešto što morate da radie; gledanje je već tu.
 

Meditacija je svesnost da ja nisam um.

Meditacija znači izlaženje iz želje, izlaženje iz misli, izlaženje iz uma.

Sve što um može napraviti, ne može biti meditacija - ona je nešto onkraj uma. Um je tu apsolutno bespomoćan; um ne može da prodre u meditaciju.

 

*    *    *

 

Postoje sile koje drže čoveka u stanju nesvesnosti i uslovljenosti, i ovde i u astralu. Tome je posvećen ceo ovaj sajt. Kada neko pokušava da se oslobodi iz njihovog matriksa one pojačavaju svoj uticaj. Ali neće poslati nekog terminatora da ga stredi na mrtvo, samo će pojačati iluzije i navešće ga da se sam zbuni i zavede. To je suština njihovog rada: navođenje čoveka da se sam obmane. One ga u suštini ne obmanjuju, ništa čoveka ne obmanjuje, on je naveden da se sam obmanjuje i sve negativne sile rade samo na tome: da navedu čoveka da se sam obmane i zarobi.

Zato je suština meditacije opisana u Antologiji budističkih tekstova i vipasani. U tekstu od Jasutani Rošija je takođe dobro opisano kako se sedi i vežba (Zazen praksa meditacije). Osim toga ništa drugo čoveku ne treba. Ali samo da to sprovede doslovno, ne da filozofira i luta u sadržajima uma. To je makjo, smetnje. Ali to je u redu u početku, biće puno tih vraćanja u um, naleta misli, samo ne treba zaboraviti kako i zašto se vežba: da se to transcendira objektivnom svešću i budnošću.

Sasvim je normalno da čoveka misli spopadaju u početku meditacije jer to se događa jače upravo zato što ih postaje svestan. Ranije je bio zaronjen u njih, u snove, i nije ni bio svestan da je u snu. Sada počinje povremeno da izranja iz tog sna i zato uviđa svu silinu sadržaja uma, misli koje spopadaju čoveka. To je isti stari um, samo izgleda da je jači jer ga vidi u novom svetlu. I sam um izgleda kao veiliki program. On to i jeste. Prirodan program. (Po uzoru na njega se u tajnim centrima i rade programi za kontrolu uma, to su iste verzije samo pojačane i specifično usmerene.)

Buđenje se u početku prakse meditacije uvek događa povremeno. Počinjemo najpre povremeno da se budimo, sa mnogim padovima u san, a vežba se i sastoji u tome da te periode budnosti i objektivne svesti o samom umu kao takvom pojačavamo i tako produžavamo. Kada se postigne dovoljna dužina i snaga budnosti, kritična masa, onda ona prevagne i čovek je trajno budan.
Zato treba računati na te periode u početku, samo ne treba da im se prepuštamo. Vežba je upravo u naporu da se održi i produži budnost.

Velika je opasnost da na osnovu početnih uvida u prirodu stvarnosti koji se javljaju kada se započne meditacija, čovek se prepusti njihovom objašnjavanju i tumačenju, neki se u tome zaglave dugo godina i nikada ne izađu iz toga, postanu 'filozofi' i 'učitelji' koji se vrte u krug na svom nivou na kome su zaglavili.

To je kao putovanje: putujemo da bi stigli na cilj. Ako zastanemo na pola puta da bi se divili i istraživali pejzaž i predele kroz koje prolazimo, nikada nećemo stići na cilj. Ili će putovanje do cilja postati mnogo duže i teže.

Na čakre ne treba obraćati pažnju. One su psihoenergetski centri koji odražavaju nivo svesti i način bivanja. Sami će delovati, buditi se i aktivirati, u skladu sa delovanjem i svesnošću. Nema šta da se "radi" sa njima. One rade sa čovekom i u skladu sa njim. Svaki "rad sa čakrama" je manipulacija, izokretanje uzroka i posledice, pokušaj da se do nekih rezultata dođe prečicom, bez pravog rasta svesti i budnosti, rasta koji sam po sebi aktivira čakre.

Dakle, treba se čuvati svih "iskustava za vreme meditacije" - sva su ona makjo ili smetnje za obmanu meditanta. Ona su "neverovatna" upravo zato da bi vezala pažnju. Ona nisu cilj meditacije, cilj je izlazak iznad svih iskustava. To je ono nebo o kome Osho govori. To je prostor koji sadrži sve. Uključujući i nas i sva moguća iskustva bivstvovanja. Ono je cilj.

 

SVE ŠTO JE POTREBNO ZA PRAKSU MEDITACIJE

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE      BESPLATNA ENERGIJA     ISTORIJA